NEWS / PROMOTION

SUPREME MEMBER

  • Post By : SUPREME
  • |
  • Time : 04:50:08 PM

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Platinum Parking

• สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิก Platinum ที่สะสมพอยท์ครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Sticker Platinum Parking และ บัตรจอดรถ Platinum Parking เพื่อเข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษ (จำนวนจำกัด) เฉพาะสมาชิก
• เงื่อนไขการใช้ Platinum Sticker และ บัตรจอดรถ Platinum Parking เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
• สมาชิก 1 ท่านสามารถรับสิทธิ์ Platinum Sticker และ บัตรจอดรถ Platinum Parking เพื่อใช้ที่จอดรถพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์/ 1 สมาชิก เท่านั้น
• หาก Sticker และ บัตรจอดรถ Platinum Parking ชำรุด / สูญหาย หรือสาเหตุใดๆก็ตามทุกกรณี สมาชิกต้องชำระค่าบริการ 500 บาท ในการออก Sticker หรือ บัตรจอดรถ ใหม่
• Platinum Parking เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสมาชิกแต่ละท่าน หากมีการตรวจพบการปลอมแปลง Sticker และ บัตรจอดรถ Platinum Parking จะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกบัตรทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สิทธิ์การใช้บริการ Platinum Parking จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ :
• กรณีที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ที่หน้ารถ สมาชิกบัตรจะไม่สามารถใช้บริการที่จอดรถพิเศษได้
• กรณีสติ๊กเกอร์หมดอายุ สมาชิกบัตรจะไม่สามารถใช้บริการได้ทุกกรณี
• สติ๊กเกอร์ที่จอดรถโซนพิเศษเป็นทรัพย์สินของบริษัท ใช้เพื่อแสดงสิทธิในการจอดรถโซนพิเศษสำหรับสมาชิก SUPREME MEMBER ที่บริษัทจัดส่งให้เท่านั้น สมาชิกไม่สามารถโอน / ขาย ให้แก่บุคคลอื่นได้
• กรณีที่สมาชิกฯ ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการใช้พื้นที่จอดรถหรือเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ และดำเนินการตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-669-5999
Line @supremecomplex